Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Particolare: de besloten vennootschap Particolare B.V., gevestigd te Sint-Michielsgestel, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 1605 8622

De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met Particolare een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Alevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of halfgerede producten aan de afnemer;

Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten en/of het werk;

Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst met een consument waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW, zoals bijv. webwinkel of per mail;

Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan in de verkoopruimte van Particolare, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1f BW, zoals bijvoorbeeld bij consumenten thuis, op beurzen of op straat;

Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of vloerbedekkend materiaal;

Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd;

Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht tussen de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal, niet zijnde reparatiemateriaal van de ondervloer.

 1. Als de overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie ook betrekking heeft op aansluiten, installatie-, montage-, en overige werkzaamheden, dan wordt verstaan onder:

Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;

Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, nodig voor het juist monteren van het product;

Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan;

Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels;

ARTIKEL 2 – Intellectueel eigendom

 1. Particolare behoudt zich het intellectuele eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als Particolare dat vraagt moet de afnemer ze direct teruggeven. Als Particolare daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan zij die opeisen.
 2. Afnemer mag aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door Particolare geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.
 3. Afnemer mag materiaal van Particolare waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van Particolare.

ARTIKEL 3 – Offerte

 1. Alle offertes zijn tot en met 21 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte schriftelijk anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Particolare gedane metingen. De afnemer moet daarbij Particolare informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover van belang bij het maken van de offerte (zie ook artikel 6 en 7). Bij vloeren houdt Particolare bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aan, daarbij rekening houdend met de verpakkingseenheden zoals die bij leveranciers besteld moeten worden (aantal tegels per verpakking e.d.). Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten en stalen en modellen afkomstig van Particolare zijn zo nauwkeurig mogelijk.
 2. De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren producten en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs, de levertijd, de betalingscondities en de risico’s voor beide partijen. Particolare wijst de afnemer er in de offerte op dat de afnemer zorgvuldig moet zijn met artikelen, materialen en gereedschappen van Particolare die zich op het werk bevinden, naast de wettelijke aansprakelijkheid van de afnemer. Bij bestelling ‘op afroep’ bevat de offerte een uitleg daarover en informatie over de levertijd na afroep, zoals genoemd in artikel 5 lid 6. De offerte geeft de prijs van de materialen en de manier waarop de prijs voor het uit te voeren werk wordt berekend. Er zijn twee manieren: aanneemsom of regie.
  1. bij aanneemsom spreken partijen een vast bedrag afwaarvoor het werk zal worden uitgevoerd;
  2. bij regie geeft Particolare nauwkeurig op wat de prijs bepaalt (bijv. uurtarief en prijzen van de benodigde materialen). Particolare kan op verzoek van de afnemer een richtprijs geven, dat is (uitdrukkelijk) een schatting van de totale kosten.

De offerte vermeldt als er sprake is van bijkomende kosten zoals vracht-, leverings-, betaal- of portokosten.

 1. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de afnemer deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken (zie ook artikel 12).
 2. De afnemer moet ervoor zorgen dat Particolare de werkzaamheden goed kan uitvoeren. Als de afnemer daarbij speciieke verplichtingen heeft, wijst Particolare daarop in de offerte. Denk bijv. aan dat de installatiepunten, de leidingen en de afvoerpijpen aanwezig zijn conform de tekening van Particolare (zie art. 6 lid 3 en 4).
 3. Als de afnemer de offerte niet accepteert mag Particolare de kosten van het opstellen van de offerte in rekening brengen. Dit mag alleen als de afnemer bij of voor het aanvragen van de offerte aantoonbaar is gewezen op de (hoogte van de) kosten. De afnemer wordt eigenaar van de offerte en eventuele tekeningen bij betaling van offertekosten.

Het intellectueel eigendom blijft bij Particolare

ARTIKEL 4 – Prijs en zekerheidstelling (voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte of op afstand: zie artikel 17)

De aanbetaling

 1. Particolare mag bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling vragen. Bij een consument is de hoogte van het maximum percentage afhankelijk van het product.
 2. De maximale aanbetaling voor consumenten is 25% bij enkel de verkoop van (enkel) tegels. De maximale aanbetaling voor consumenten is 50% bij alle andere verkopen en leveringen en plaatsingen van keukens, badkamers en vloeren,

Prijswijziging

 1. Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers worden doorberekend.
 2. Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het sluiten van de overeenkomst maar voor levering, geldt:
  • Prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend.
  • Andere prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen niet worden doorberekend.
  • Andere prijsverhogingen na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen alleen worden doorberekend als dit is afgesproken. Particolare vermeldt daarbij waarom en wanneer een prijsverhoging kan worden doorgevoerd en of de consument daarna wel of niet kosteloos kan ontbinden. Indien Particolare niet vermeldt waarom en wanneer een prijsverhoging kan worden doorgevoerd, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.
 1. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting op showroommodellen geven de afnemer geen recht op prijsvermindering.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Particolare blijft eigenaar van de verkochte producten tot de afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald.
 2. Particolare mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de afnemer.

Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers

 1. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag Particolare voldoende zekerheid vragen voor het nakomen van de betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee verder gaat.

Schadevergoeding bij zakelijke afnemers

 1. Particolare hoeft nooit andere schadevergoeding te betalen aan een zakelijke afnemer dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld. Particolare hoeft andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.

Voorrijkosten

 1. Particolare mag voorrijkosten rekenen als dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Als vervoer niet uitdrukkelijk is inbegrepen in de overeenkomst, mag Particolare altijd voorrijkosten rekenen, behalve bij non-conformiteit.

ARTIKEL 5 – Levertijd

 1. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. De levertijd is vast tenzij in de overeenkomst een vermoedelijke levertijd staat. Als geen levertijd is afgesproken, dan geldt bij een consumentenkoop een vaste levertijd van 30 dagen.
 2. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, wordt Particolare een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal een maand maar nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd. Eventuele prijsverhogingen binnen deze termijn mogen niet worden doorberekend aan de afnemer.
 3. Bij overschrijding van de extra termijn of de vast afgesproken levertijd mag de afnemer de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vragen. De omvang van de schadevergoeding wordt gemaximeerd op het totaalbedrag van de overeenkomst.
 4. Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast afgesproken levertijd is Particolare bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.
 5. Bij een overeenkomst met een consument moet Particolare die schade vergoeden die verband houdt met de overschrijding en die mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade hem kan worden toegerekend.
 6. Als er is afgesproken dat er na de mededeling van de consument besteld wordt door Particolare (bestelling op afroep), dan gaat de afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd lopen vanaf de afroepdatum. Afroep moet gebeuren binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders afgesproken. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal Particolare de afnemer schriftelijk herinneren en hem maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 11 van toepassing.

ARTIKEL 6 – Rechten en plichten van de ondernemer

 1. Particolare levert de producten goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de overeenkomst. De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken uitgevoerd.
 2. Particolare houdt zich bij de levering van producten en uitvoering van werkzaamheden aan de op dat moment geldende wettelijke voorschriften.
 3. Particolare wijst de afnemer tijdig voor het sluiten van de overeenkomst erop dat de afnemer zorgt voor geschiktheid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht, zoals bijv. dat er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften.

Als Particolare daar niet (tijdig) op wijst, moet Particolare de door de consument geleden directe schade en kosten vergoeden en draagt hij zelf zijn eventuele eigen schade.

 1. Particolare wijst de afnemer ook op:
  • onjuistheden in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, bijv. het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
  • het gebrekkig of ongeschikt zijn van bepaalde zaken, bijv. door de consument ter beschikking gestelde materialen of hulpmiddelen;

Dit geldt alleen als Particolare deze kent of redelijkerwijs hoort te kennen. Doet Particolare dit niet, dan is zij aansprakelijk voor de schade, tenzij haar de schade niet is toe te rekenen.

 1. Particoalre, als zij is geïnformeerd door de afnemer (zie artikel 8 lid 5), geeft over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan de informatie die van haar voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.
 2. Particolare zet na de start het werk regelmatig voort.
 3. Particolare draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door voor dat werk deskundige personen.
 4. Als het werk vertraagt door omstandigheden die voor risico van de consument komen, dan wordt de levertermijn verlengd.
 5. Als de afnemer wensen heeft voor geluidsisolatie van een vloer (bijvoorbeeld in appartementen), dan vraagt Particolare aan de afnemer een verklaring met daarin de gemeten waarde van ondervloer en dekvloer. Doet de afnemer dat niet of is die niet beschikbaar, dan waarschuwt Particolare de afnemer voor een mogelijk hinder geluidsisolering na oplevering. Particolare zorgt ervoor dat zij kan aantonen dat de geleverde producten het beoogde geluidswerende effect hebben, bijv. door oververlegging van productinformatie van de leverancier van de tussenvloer.

ARTIKEL 7 – Rechten en verplichten van de afnemer

 1. De afnemer zorgt dat Particolare de producten kan afleveren en het werk kan verrichten.
 2. De afnemer draagt zorg dat Particolare voor aanvang van het werk belangrijke gegevens (bijv. de ligging van leidingen) tot haar beschikking heeft en zorgt (indien nodig) dat Particolare tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) heeft ontvangen.
 3. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat:
  • de ruimte deugdelijk kan worden afgesloten;
  • er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften;
  • er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie aanwezig is.

Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door Particolare geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten vergoeden en draagt de afnemer zijn eventuele eigen schade.

 1. De afnemer draagt het risico voor schade door:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;
  • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.

Particolare wijst de afnemer wel op de zaken genoemd in artikel 6 lid 4.

 1. De afnemer informeert Particolare over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de afnemer deze informatie niet heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor rekening van de afnemer.
 2. De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk door Particolare daarvan geen vertraging oploopt. Als er toch vertraging ontstaat, dat meldt de afnemer dat tijdig aan Particolare.
 3. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk van Particolare.
 4. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op- of aflevering mogelijk te maken.
 5. Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet de afnemer de schade die Particolare daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.
 6. De afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van Particolare die zich ter plaatse van het werk bevinden.
 7. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van Particolare toch wil dat Particolare bepaalde werkzaamheden verricht, is de afnemer zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane eventuele schade.
 8. De afnemer kan Particolare niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met Arbo-voorschriften.

ARTIKEL 8 – Opslag van producten

 1. Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden aangenomen worden door de afnemer, zal Particolare binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Particolare mag na weigering of na tweede levering opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet indien de producten worden aangeboden maar ondeugdelijk zijn.
 2. Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag Particolare:
  1. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten rekenen, of;
  2. de producten nog 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden.

Als de te leveren producten na de situatie genoemd in a of b nog niet door de afnemer zijn afgenomen, mag Particolare de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens de regeling in artikel 11. Naast annuleringskosten mag  Particolare ook de opslagkosten voor 30 dagen rekenen.

 1. Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal Particolare de producten maximaal 3 maanden in opslag houden, onder berekening van redelijke interne of externe opslagkosten. Hierbij houdt Particolare rekening met de verkoopwaarde van de producten en de duur van de opslagperiode, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn.
 2. Neemt de afnemer na verloop van 3 maanden nog steeds niet af, dan wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en mag Particolare, naast de in artikel 11 genoemde annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten rekenen. Particolare moet de afnemer schriftelijk melden dat hij dit van plan is.
 3. Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt door Particolare in geval van een overeenkomst met een consument voor rekening van Particolare door verzekering gedekt.

ARTIKEL 9 – Vervoer en beschadiging bij aflevering

 1. Het vervoer van de producten is bij de prijs inbegrepen, behalve bij meeneemartikelen of als er iets anders is afgesproken. Particolare draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer. Als de producten door een beroepsvervoerder worden bezorgd, dan zorgt Particolare voor een goede verzekering.
 2. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld, dan moet de afnemer dit op het afleverbewijs vermelden. Als er bij levering geen gelegenheid is om eventuele beschadigingen te constateren, dan meldt de afnemer dat schriftelijk of per mail aan Particolare binnen een redelijke termijn na ontdekking. Het is raadzaam zichtbare beschadigingen uiterlijk binnen 2 werkdagen aan Particolare te melden.
 3. Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij na levering maar voor het vervoer zo veel mogelijk controleren of de producten onbeschadigd en compleet zijn.

ARTIKEL 10 – Betaling

Koop en verkoop

 1. De algemene betalingsconditie is betaling bij aflevering (contant of pinbetaling), ook als er aanneming van werk in de overeenkomst is begrepen. Afnemer mag er ook voor zorgen dat het bedrag voor aflevering al is bijgeschreven op de bankrekening van Particolare.
 2. Een andere betalingsconditie afspreken mag, maar het is wettelijk verboden om een consument alleen betaling vooraf van de (restant)koopsom als betalingsconditie aan te bieden.
 3. Als Particolare in gedeelten levert mag bij elke deellevering betaling van het geleverde deel vragen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.

Aanneming van werk

 1. Bij uitsluitend aanneming van werk geldt dat partijen schriftelijk afspreken dat betaald wordt in termijnen evenredig met de voortgang van het werk en de levering van materialen. Daarbij wordt rekening gehouden met de maximale aanbetalingspercentages (zie artikel 4 lid 2). Worden hierover geen specifieke afspraken gemaakt, dan geldt als betalingsconditie:
  • bij het geven van de opdracht 25% resp. 15% van de afgesproken som afhankelijk van het maximum aanbetalingspercentage van art. 4 lid 2.
  • na de aanvoer van de materialen 35% resp. 45%
  • onmiddellijk na de oplevering 30% en
  • binnen 14 dagen na oplevering de resterende 10%.

De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur.

Betalingstermijn facturen

 1. Betaling van een factuur of deelfactuur vindt plaats uiterlijk 14 dagen na ontvangst, tenzij anders afgesproken.

Niet-tijdige betaling

 1. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. Toch zendt Particolare na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij afnemer op zijn verzuim wijst. Particolare geeft de afnemer de kans alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet.
 2. Na deze nadere termijn mag Particolare zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de afnemer. Die kosten worden berekend conform het besluit bedoeld in art. 6:96 lid 5 Burgerlijk Wetboek.
 3. Particolare mag aan consumenten de wettelijke rente vermeerderd met 2% per jaar berekenen als na de termijn van lid 6 nog steeds niet is betaald. De rente mag berekend worden vanaf de in lid 5 genoemde termijn totdat alles is betaald.

Bij een zakelijke afnemer mag Particolare de wettelijke handelsrente berekenen vermeerderd met 2% per jaar na in lid 5 genoemde termijn.

Opschorten betalingsverplichting

 1. De afnemer mag bij klachten alleen dat deel van de factuur inhouden dat in verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Particolare mag dit deel van zijn factuur niet invorderen als er terechte klachten zijn. Het andere deel van de koop-/aanneemsom moet de afnemer wel binnen de betalingstermijn betalen.
 2. Als bij alleen aanneming van werk betaling in termijnen is afgesproken en Particolare het werk niet voortzet, mag de afnemer zijn betaling van de termijn opschorten. Eerder verzonden deelfacturen moet de afnemer wel binnen de betalingstermijn aan Particolare betalen.

ARTIKEL 11 – Annulering

 1. Als de afnemer annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 50% als de afnemer annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.
 2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als Particolare kan bewijzen dat haar schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
 3. Een annulering geschiedt schriftelijk. Bij een mondelinge annulering door de afnemer bevestigt Particolare dit schriftelijk.
 4. 4. Bij de overeenkomst tot vervaardigen van een keuken, badkamer of toilet kan een consument binnen twee dagen, beginnend de dag na het sluiten van de overeenkomst, schriftelijk annuleren tegen een gereduceerd percentage van 5% van de koopsom met een minimum van € 500. Als de consument geen e-mailadres van Particolare heeft, dan kan de afnemer ook per aangetekende brief annuleren. De afnemer bewijst dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de brief binnen twee dagen is gebeurd.
 5. De consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet en in artikel 17 D voor deze verkoopmethode is vastgelegd. Het tijdstip waarop de termijn voor het herroepingsrecht aanvangt, is bij een overeenkomst tot vervaardiging van een keuken, badkamer of toilet de dag volgend op die waarop de overeenkomst schriftelijk tot stand is gekomen en is bij een overeenkomst tot (alleen) verkopen en leveren van zaken de dag waarop de verkochte zaken zijn afgeleverd bij de consument.
 6. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een consument de overeenkomst ontbinden zonder kosten. Daarvan is sprake als de consument misleid dan wel agressief benaderd is, bijv. als de verkoper de consument onder onredelijk zware druk heeft gezet bij het sluiten van de overeenkomst. De consument moet bewijzen dat hiervan sprake is geweest.

ARTIKEL 12 – Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk mogelijk te maken komen voor rekening van de afnemer.

Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend.

Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de overeenkomst dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijv. kolommen en insprongen en snijverlies, zijn geen minderwerk. Op verzoek van de afnemer laat Particolare restanten bij de afnemer achter.

ARTIKEL 13 – Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

 1. Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan één van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
 2. Als nakoming van de overeenkomst voor één van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan hebben zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.

ARTIKEL 14 – Conformiteit en garantie

 1. Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
 2. Particolare geeft twee jaar volledige garantie op de geleverde producten, bovenop de wettelijke verplichtingen van lid 1. Partijen kunnen ook anders schriftelijk afspreken.

De 2-jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming corresponderend gebruik door afnemer. Particolare maakt dat aannemelijk. Particolare draagt de kosten van reparatie resp. vervanging, incl. vracht- en voorrijkosten;

Als het gebrek goed kan worden hersteld, dan hoeft Particolare het product niet te vervangen.

 1. Afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken.
 2. Ook na afloop van de tweejarige garantie in lid 2 kan de afnemer nog rechten hebben op grond van de wet (lid 1). Particolare kan zich dan niet beroepen op het aflopen van deze garantie.
 3. Als de fabrikant van de producten een verdergaande garantie geeft aan Particolare, geldt deze garantie ook voor de afnemer.
 4. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik, van de geleverde producten of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder

gebruik als dat is afgesproken.

 1. De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld.
 2. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.
 3. Uitgezonderd van de garantie van lid 2 zijn: (wegwerp) batterijen, verwisselbare lichtbronnen, accessoires en normale slijtage.

ARTIKEL 15 – Aansprakelijkheid

 1. Particolare is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die zij niet kende of zou moeten kennen, behalve als zij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken. Die oorzaken kunnen bijv. zijn:
  • het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
  • het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
  • een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin;
  • een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer of een onvoldoende vlakke ondervloer, als deze niet door Particolare is aangebracht. Particolare meldt voor de start van het werk het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer;
  • het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits Particolare vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan voldoende was.
 1. Particolare is verzekerd voor aansprakelijkheid tegenover haar afnemers. De aansprakelijkheid van Particolare met betrekking tot gevolgschade wordt uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen door de verzekeraar van Particolare wordt uitgekeerd.

ARTIKEL 16 – Klachten en schade

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door Particolare veroorzaakte schade aan afnemers eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Particolare. Dit moet bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren.
 2. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan afnemers eigendommen te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering. Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door Particolare is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door Particolare is veroorzaakt.
 3. Bij schade stelt de afnemer Particolare in de gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de afnemer medewerking aan reparatie door of namens Particolare.
 4. Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan worden zo spoedig mogelijk na ontstaan – uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking – gemeld, bij voorkeur schriftelijk.
 5. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten op dit gebied verliest.

ARTIKEL 17 – Overeenkomsten op Afstand en Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomsten

A – De overeenkomst

 1. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Particolare direct langs elektronische weg de ontvangst daarvan. Zolang dit nog niet is gebeurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Particolare passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal Particolare daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Particolare mag – als de wet dit toestaat – onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of er omstandigheden zijn die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als dit een goede reden geeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag Particolare gemotiveerd een bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.
 4. Particolare zal uiterlijk binnen drie werkdagen na aanvaarding van het door haar gedane aanbod de volgende informatie meesturen:
  1. het bezoekadres van Particolare waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en hoe de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs van het product of dienst inclusief belastingen, eventuele afleverkosten en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  5. als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Deze informatie moet door de consument op te slaan en te raadplegen zijn.

B – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product – al dan niet gecombineerd met een dienst – gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Particolare mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag hij de bevestiging van de overeenkomst conform art. 17 A lid 4 van deze voorwaarden heeft ontvangen.
 3. Voor uitsluitend diensten gaat de in lid 1 genoemde bedenktijd in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.
 4. Als Particolare de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de in lid B vastgestelde bedenktijd.
 5. Zodra Particolare alsnog de in lid 4 bedoelde informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie alsnog heeft ontvangen.

C – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Als de consument verder gaat dan omschreven in lid C1, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het product.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Particolare hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

D – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Particolare.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Particolare. Dit hoeft niet als Particolare heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft op tijd geretourneerd als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Particolare verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product bij een overeenkomst op afstand, behalve:
  1. als Particolare niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen; of
  2. als Particolare aangeeft de kosten zelf te dragen.

Bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst draagt Particolare de retourkosten van het product.

 1. Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de bedenktijd, betaalt de consument het uitgevoerde werk tot het moment van herroeping.
 2. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
  1. Particolare de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of
  2. de consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de dienst heeft verzocht.
 3. Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

E – Verplichtingen van Particolare bij herroeping

 1. Als Particolare herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt Particolare na ontvangst direct een ontvangstbevestiging.
 2. Particolare vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief berekende leveringskosten, uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de herroeping. Particolare mag de terugbetaling opschorten tot Particolare het product heeft ontvangen, behalve als Particolare het product zelf afhaalt of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
 3. Particolare gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Particolare de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

F – Uitsluiting herroepingsrecht

Particolare kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, als hij dit tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk bij het aanbod heeft vermeld:

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Particolare de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

ARTIKEL 18 – Geschillenregeling

Geschillen tussen afnemer en Particolare over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten kunnen zowel door afnemer als door Particolare aanhangig worden gemaakt bij de daartoe bevoegde rechter.

ARTIKEL 19 – Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Als de consument gevestigd of woonachtig is in een ander EU-land dan Nederland en de wet in dat EU-land kent hem verdergaande rechten toe, dan zal Particolare deze rechten toepassen.

Als de zakelijke afnemer is gevestigd of woonachtig is in een ander land dan Nederland, dan is het Weens Koop Verdrag (‘het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken’ van 1980) niet van toepassing.

Download onze Algemene Voorwaarden als PDF hier.